دوشنبه 18 آذر 1398

شرح وظایف

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 11:43 ویرایش : ‎1396/02/02 09:39 بازدید: 2844

شرح وظایف

-  حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه ماموریت

- مراقبت در بهبود و پیشرفت اوضاع اجتماعی و اقتصاد محلی

-  ایجاد و حفظ هماهنگی بین ادارات و سازمانهای دولتی محل

-  اخذ گزارش از مقامات انتظامی محلی درباره وقایع و اتفاقات روزانه و صدور دستورهای قانونی به آنها

- نظارت بر تامین و فراوانی و مرغوبیت خواروبار و مایحتاج عمومی با جلب همکاری بخش خصوصی

-  مراقبت نسبت به امور آموزشی خاصه در امر تعلیمات ابتدائی و جلب همکاری اهالی در امر پیکار با بی سوادی

-  مراقبت در پیشرفت امور مربوط به تربیت بدنی و همکاری در تهیه و تدوین زمین و وسایل مورد نیاز

-  نظارت در امر بهداشت و بهداری بویژه نسبت به بیماریهای همه گیر و ناشناخته

-  نظارت در امر کشاورزی و دامپروری

-  تشریک مساعی با مسئولان امر برای تشکیل و برقراری خانه های اصناف و فرهنگ روستایی

-  بررسی و تهیه پیشنهادهای امر برای ایجاد موسسات عمومی و عام المنفعه

-  نظارت در ساختن راهها بویژه راههای فرعی و تاسیس پارکها ، باشگاهها و نظایر آن از طریق تشویق مردم به خودیاری

- نظارت در حفظ ابنیه و آثار ملی و باستانی و تشریک مساعی با مسئولان امر

- مراقبت و تشریک مساعی در پیشرفت و حسن جریان امور مربوط به سازمانها و جمعیتهای خیریه

- بررسی و تهیه پیشنهادهای لازم برای ایجاد واحدهای دولتی مورد نیاز در بخش در راستای خدمت رسانی به مردم ، با در نظر گرفتن سیاستهای کلی نظام

- رسیدگی و اقدام نسبت به کلیه شکایات واصله و ارجاع آن به واحدهای مربوط و ارسال گزارش به مقام مافوق و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه و رفع شکایات شاکی باستثنا مواردی که موضوع در صلاحیت مراجع قضائی است

- نظارت و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به رفاه کارکنان دولت در سطح بخش از قبیل ایجاد باشگاهها و نظایر آن و تهیه و جمع آوری اطلاعات لازم درباره شناخت ماموریت جهت اداره آرشیو و گزارش های وزارت کشور و کسب اطلاع درباره شخصیتهای محلی و تشویق و ترغیب مردم به امر خودیاری و مشارکت آنان در امور محلی و واگذاری کار مردم به مردم و سرکشی مرتب به کلیه روستاها واقع در حوزه بخش و اطلاع از نیازمندیهای ساکنان روستاها و کوشش در تامین خواسته های آنان و انجام انتخابات طبق قانون وآئین نامه های مربوطه.

- انجام سایر امور انتخاباتی طبق وظایفی که در قوانین مربوط مقرر است و نظارت در امور شوراهای اسلامی و مراقبت در حسن جریان امور مربوط به ثبت احوال

- تشکیل مرتب شوراها، کمیسیونها و ... بخش برای اجرای وظایف مقرره و پیگیری مصوبات مربوطه و هماهنگ کردن فعالیتهای دستگاههای دولتی بخش در جهت سیاست عمومی دولت

- نظارت در امور شهرداریها ی حوزه بخش طبق قانون شهرداری.

- نظارت در ایجاد سرویسهای حمل و نقل بین روستاهای حوزه بخش و مراقبت در امر راهنمایی و رانندگی و موسسات حمل و نقل در حدود آئین نامه های مربوط

-  انجام وظایف مربوط به تشریفات و برگزاری جشنهای ملی و اعیاد مذهبی

- ایجاد تسهیلات در بازدیدهای شخصیتهای داخلی و خارجی از حوزه بخش و انجام تشریفات مربوطه

- مراقبت در امور مربوط به اتباع بیگانه و گزارش رفت و آمد آنان به مقام مافوق

- نظارت در امور جهانگردی و جلب سیاحان

- انجام وظایفی که قوانین و مقررات مربوط درباره اتحادیه ها و باشگاهها و مجامع امثال آنها با رای بخشدار مقرر داشته است

- مراقبت در حسن جریان امور اداری و دفتر بخشداری و انجام سریع و دقیق دستورهای اداره که از طرف مقامات مافوق صادر گردیده است

- دریافت و کشف و تهیه و ارسال نامه های محرمانه و تلگرافهای رمز و اسناد محرمانه

-  تهیه و تنظیم دفتر اموال و مراقبت در حفظ اموال منقول و ریر منقول فرمانداری

-  بررسی و برآورد اعتبارات مورد نیاز بر حسب دستورالعملهای ابلاغی از طرف استانداری به مقامات مربوطه طبق مقررات و تسلیم و نگهداری حسابهای مربوطه

-  گزارش وقایع بخش به فرمانداری بطور مرتب

-  اجرای وظایفی که قانون نظام صنفی بعهده بخشدار محول کرده است

دولت و ملت همدلی و همزبانی