بازدید بخشدار مرکزی از نانواییهای روستاهای غرب انزلی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/11/03 13:30 بازدید: 426

منوچهرعاشوری بخشدار مرکزی شهرستان بندر انزلی به منظور نظارت بر نحوه پخت وپزنان در روستاهای غرب شهرستان به اتفاق آقای محمودی رییس اتحادیه نانوایان از چند واحد نانوایی بازدید نمودند .

در این بازدیدها در خصوص رعایت ساعات پخت نان ، برخورد مناسب با مشتریان،رعایت موارد بهداشتی و ذخیره آرد برای بهمن ماه توصیه هایی از طرف بخشدارارائه شد که با توجه به شروح فصل سرما واحتمال وقوع برف نانوایان جهت ذخیره آرد مورد نیاز آمادگی لازم را داشته باشند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی