چهارشنبه 1 اسفند 1397

مناسب سازی معابر بندرانزلی بررسی شد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/05/13 13:50 بازدید: 302

به گزارش روابط عمومی فرماندارری شهرستان بندرانزلی: بمنظور سهولت در عبور و مرور مسئولین، کارگروه مناسب سازی معابر به ریاست وحید پور حضرت معاون امور عمرانی فرمانداری بندرانزلی تشکیل جلسه داد و ضمن بررسی نقاطی که در ادارات و سطح شهر نیاز به روان سازی عبور معلولین دارد بحث و تبادل نظر بعمل آورده و تصمیماتی در اجرای این مهم اتخاذ نمودند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی