دوشنبه 25 شهریور 1398
برگی از تاریخ:

قیام هفدهم شهریور و تزلزل پایه های حکومت پهلوی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/06/17 07:50 بازدید: 47

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان بندرانزلی هفدهم شهریور یادآور کشتار مردم بی گناه از سوی رژیم پهلوی است. روزی که پاسخ اعتراضات بحق جامعه با گلوله و تفنگ داده شد و این آغازی بر تزلزل پایه های قدرت حاکمه و تسریع سقوط حکومت پهلوی به رهبری روحانیان بود.
چند روز پس از آنکه سینما رکس آبادان به آتش کشیده شد، جمشید آموزگار از نخست وزیری استعفا کرد، در این میان جعفر شریف امامی که ریاست مجلس سنا را برعهده داشت، دولت «آشتی ملی» را تشکیل داد تا بلکه بتواند رژیم پهلوی را نجات بدهد اما خشم مردم به میزانی رسیده بود که هیچ قدرتی نمی توانست صدای انقلاب آنها را خاموش کند. شریف‌امامی در ابتدای نخست‌وزیری برای جلب نظر مردم اقدام هایی از قبیل تغییر استانداران، تغییر تقویم شاهنشاهی به هجری خورشیدی، برکناری وزیر دربار و دادن امتیاز به کارمندان، اعطای آزادی به مطبوعات و رادیو تلویزیون برای نشر حقایق، دادن امتیاز به کارمندان، عزل مدیران نالایق و انحلال حزب رستاخیز و تعطیلی مراکز فساد، قمارخانه‌ها و ... را انجام داد اما تلاش های نخست وزیر برای تغییر مسیر انقلاب از امور سیاسی به رفاهی و فرهنگی بی‌ نتیجه ماند و مردم به مخالفت با او پرداختند.
شریف امامی با موافقت دربار در دومین هفته روی کار آمدن خود حکومت نظامی اعلام کرد و در هفدهم شهریور سال پنجاه و هفت در میدان ژاله تهران مردم را به خاک و خون کشید تا چهره اصلی دولت او نیز شناخته شود.
نخستین استفاده ای که می توانیم از قیام هفدهم شهریور داشته باشیم، قدرت دینی و مذهبی است. انقلاب اسلامی، انقلابی ایدئولوژیکی بود و امروز به هر میزان که مبانی اسلامی در متن جامعه و در میان دولتمردان ضعیف شود نظام ضربه خواهد خورد و هر مقدار که قدرت دینی در اندیشه و عمل افزایش پیدا کند، نظام نیز ماندگارتر خواهد بود.
آنچه که مسلم است نظام جمهوری اسلامی به نام اسلام حکومت را به دست گرفته است و جامعه هم مطالبه های اسلامی دارد و خواستار آن است که این مطالبه ها در جامعه پیاده شود، بنابراین باید به گونه ای عمل شود که در اندیشه و عمل شاهد دستورهای اسلامی باشیم زیرا به هر مقدار که در این زمینه موفق عمل کنیم، اثرگذاری دشمن در عرصه های تهاجم فرهنگی نیز ضعیف تر خواهد شد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی