يکشنبه، 11 مرداد 1394 Persian (Iran) English (United States)
داروخانه ها

 

داروخانه هاي شهرستان بندرانزلي

رديف

نام داروخانه

مدير

تلفن

آدرس

1داروخانه پيماندكتر رويا شهسواري4242906انزلي - خ مطهري جنب اداره برق
2داروخانه دكتر ابراهيم رافت

صبح: دكتر مهرناز ربيعي پور

عصر : دكتر ابراهيم رافت

4243345انزلي - روبروي بانك ملت
3داروخانه دكتر جلالي

دكتر سيد حامد جلالي

دكتر سيمين اميني

4244684انزلي - روبروي ساختمان جاهد
4داروخانه دكتر خاتميدكتر خاتمي3225081غازيان روبروي امام زاده صالح
5دروخانه دكتر خيريدكتر حميد علاف خيري4246872انزلي - خ مطهري روبروي خانه معلم
6داروخانه دكتر ستوهياندكتر ستوهيان01822782446حسن رود
7داروخانه دكتر سودبخشدكتر سود بخش4243100انزلي - خ مطهري خ مفتح
8داروخانه دكتر شاهرخيدكتر شاهرخي4243283انزلي - خ مطهري - ساختمان درنا
9داروخانه دكتر صمتيدكتر صمتي3222248غازيان جنب پمپ بنزين
10داروخانه دكتر عادلي

دكتر سيد محمد حسين زاده

دكتر حميد آزاده

4248042انزلي -خ مطهري - ميدان امام
11داروخانه دكتر فرازمنددكتر فرازمند4247223انزلي - خ مطهري روبروي اداره برق
12داروخانه دكترفرد صميميدكتر نجمه عنايتي4228367انزلي - خ مطهري - جنب بازار كاسپين
13داروخانه دكتر ماشينچيدكتر ماشينچي4248204انزلي - خ مطهري - جنب آزمايشگاه دكتر جفرودي
14داروخانه دكتر محبوبدكتر محبوب آبكنار
15داروخانه دكتر محمد كريم الهيار پورعباسيدكتر پور عباسي3232805غازيان - سامانسر - روبروي مدرسه امام حسن مجتبي -
16داروخانه دكتر نثار حسينيدكتر سعيد نثار حسيني01822682355كپورچال
17داروخانه سينا

دكتر منوچهر معدل

دكتر شمسي راستا

4249984انزلي - خ مطهري - جنب آزمايشگاه دكتر عسكري
18داروخانه شبانه روزي رازي

دكتر تيمورپور

دكتر يوسف حدادي

4243453انزلي - خ مطهري
19داروخانه شبانه روزي غازيان

دكتر حسين ميرقاسمي

دكتر نجمه عنايتي

دكتر ساناز جوادي

3228550غازيان روبروي آتش نشاني
20داروخانه شفادكتر زيينب متجدد4245824انزلي - خ مطهري آخر خط
فناوري اطلاعات استانداري گيلان