شنبه، 10 مرداد 1394 Persian (Iran) English (United States)
Web Content Display

اداره كار و امور اجتماعي

رديفنام فعاليتمحل اجراسال اجرا
1تشكيل پرونده واقدام جهت توزيع سهام عدالت به كارگران زن سرپرست خانوار
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزلي1387
2تشكيل شوراي اسلامي كارو انتخابات مربوطه شهرداري بندرانزلي
 
شهرداري بندرانزليدوساله
3تشكيل شوراي اسلامي كارو انتخابات مربوطه كارخانه فيبر
 
كارخانه فيبر حسن روددوساله
4

تشكيل شوراي اسلامي كارو انتخابات مربوطه اداره كل شيلات

اداره كل شيلات استان گيلاندوساله
5تشكيل انجمن صنفي كارگري صيد كيلكا و انتخابات مربوطه
 
بندرانزليدوساله
6تشكيل انجمن صنفي  كارفرمايي صيد كيلكا و انتخابات مربوطه
 
بندرانزليدوساله
7تشكيل انجمن صنفي  آموزشگاه خياطان و گلدوزان و انتخابات مربوطه
 
بندرانزليدوساله
8تشكيل انجمن صنفي آرايشگران و انتخابات مربوطه
 
بندرانزليدوساله
9هماهنگي و انجام مسابقات كارگري
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزليهرساله
10معرفي كارگر نمونه
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزليهرساله
11انتخاب كارگر نمونه زن سرپرست خانوار
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزليهرساله
12معرفي كارآفرينان برتر شهرستان
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزليهرساله
13سرشماري كارگران بي سواد و كم سواد و معرفي جهت سواد آموزي
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزلي1388
14تاسيس كاريابي هاي خصوصي
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزلي1385
15معرفي مشمولين جهت اخذ وام هاي خوداشتغالي
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزلي1380
16معرفي افراد واجدالشرايط جهت اخذ تسهيلات زود بازده
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزلي1385
17بازديد از طرح هاي اجرا شده و در حال اجراي تسهيلات زود بازده
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزليهرساله
18بازرسي زمان بندي از كارگاهها در خصوص رعايت مسايل ايمني و مواد قانون كار
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزليهرماهه
19بازرسي از اشتغال به كار اتباع غير مجاز خارجي و جريمه كارفرماي متخلف
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزليهرماهه
20بررسي حوادث ناشي از كار
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزليموردي
21بررسي و تهيه گزارش در خصوص مشاغل متقاضيان بازنشستگي پيش از موعد
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزليهرماهه
22بررسي و تهيه گزارش در خصوص مشاغل متقاضيان بازنشستگي كارهاي سخت و زيان آور
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزليموردي
23بازرسي درخصوص اشتغال به كار كودكان
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزليهرماهه
24تحقيق از پرونده هاي ارجاعي مراجع حل اختلاف
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزليروزانه
25مشاوره با كارگران و كارفرمايان جهت اكاهش اختلافات في مابين قبل از اقامه دعوي
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزليروزانه
26تشكيل جلسات مراجع حل اختلاف
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزليروزانه
27تشكيل شوراي سازش درون كارگاهي در راستاي اعمال ماده 157 قانون كار
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزليروزانه
28مشاوره با كارگران و كارفرمايان جهت حصول آراي سازشي
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزليروزانه
29تأسيس استراحتگاه اقامتي و تفريحي كارگران
 
سنگاچين 
30برقراري بيمه بيكاري به كارگراني كه بدون ميل و اراده اخراج مي شوند
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزليروزانه
31معرفي مقرري بگيران فاقد مهارت به سازمان فني و حرفه اي
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزليروزانه
32معرفي مقرري بگيران بي سواد زير 40 سال به نهضت سوادآموزي
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزليروزانه
33تحويل 11 دستگاه تاكسي به مقرري بگيران بيمه بيكاري
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزلي1385
34تحويل 4 دستگاه ون به مقرري بگيران بيمه بيكاري
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزلي1385
35دعوت و مشاوره شغلي با مكاتبه كنندگان با مقام معظم رهبري
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزليماهيانه
36دعوت و مشاوره شغلي با مكاتبه كنندگان با رياست محترم جمهوري
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزليماهيانه
37دعوت و مشاوره شغلي با مكاتبه كنندگان با رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزليماهيانه
38دعوت و مشاوره شغلي با مكاتبه كنندگان با نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزليماهيانه
39دعوت و مشاوره شغلي با مكاتبه كنندگان با استاندار محترم استان گيلان
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزليماهيانه
40دعوت و مشاوره شغلي با مكاتبه كنندگان با فرماندار محترم بندرانزلي
 
اداره كار و اموراجتماعي بندر انزليماهيانه

 

فناوري اطلاعات استانداري گيلان